Meer over de vereniging Roden-Leek


Maak uw keuze uit een van de volgende onderwerpen:
		Algemeen 
		Bestuur 
		Bibliotheek 
		Financiën 
		Formulieren 
		Geschiedenis 
		Kok-ereteken 
		Nalatenschapscommissie 
		Nieuwtjesdienst 
		Posthuis 
		Privacyverklaring AVG 
		Rondzendverkeer 
		Uitleenartikelen 
		Verenigingspublicaties en documentatie 
Algemeen
---------------
De  vereniging is aangesloten bij de overkoepelende K.N.B.F. en bij het Samenwerkingsverband Filatelie.
Het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 4004.8872
Bibliotheek ------------------ De vereniging beschikt over een uitgebreide verzameling boeken, tentoonstellingscatalogi en dergelijke. Zoveel mogelijk informatie is te raadplegen via een Excelbestand. Per werkblad zijn alle beschikbare boeken per land van uitgifte opgenomen. Het is mogelijk om voor een bepaald trefwoord alle werkbladen te doorzoeken. Hiervoor dient u de zoekfunctie van Excel te gebruiken.
Financien --------------- Bankrekening nieuwtjesdienst : NL11 RABO 0189 1959 32 t.n.v. FV Roden-Leek eo Bankrekening rondzendverkeer : NL41 RABO 0364 0176 19 t.n.v. FV Roden-Leek eo Bankrekening vereniging : NL90 RABO 0312 3841 22 (algemeen, contributie, enz.) t.n.v. FV Roden-Leek eo Wilt u bedragen onder 15 euro bij voorkeur niet per bank overmaken in verband met de kosten die de bank ons berekent? Wilt u geen bedragen combineren voor de verschillende bankrekeningen? De contributiebedragen voor nieuwe leden voor het volledige jaar 2023 zijn: - 50 euro voor een lidmaatschap met Maandblad Filatelie - 30 euro voor een lidmaatschap zonder Maandblad - 30 euro voor huisgenootleden Leden die hun contributie voor 1 januari 2023 voldoen, krijgen een korting van vijf euro. Voor een lidmaatschap dat in de loop van het jaar ingaat, geldt een sterk verlaagde bijdrage. Als u een vraag hebt, kunt u de penningmeester ook mailen.
Formulieren en algemene documentatie ------------------------------------------------------------- Aanmeldingsformulier Roden-Leek Huishoudelijk Reglement Roden-Leek Statuten Roden-Leek Sjabloon voor Nieuwsbriefkopij
Ontstaansgeschiedenis van de Filatelistenvereniging Roden-Leek e.o. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Tot 1978 waren veel verzamelaars in Roden en Leek lid van de Philatelica-afdeling Het Poststuk (vroeger: Postkantoor) in Haren/Groningen met het verenigingsgebouw bij speeltuin West-End. Voorzitter in die tijd was Meijer (Meijers Koekfabriek). In 1977 kwamen er plannen voor een eigen afdeling in Roden of Leek. Eerst organiseerde men enkele informele bijeenkomsten (in de kantine van het postkantoor in Roden?), waarna op 31 januari 1978 in cafe Scheepstra aan de Brink in Roden de oprichtingvergadering plaatsvond van "De Posthoorn". Philatelica-secretaris Glaudemans liet weten dat een of meer hoofdbestuursleden hierbij aanwezig zouden zijn. Het eerste bestuur bestond uit Vd Honing (voorzitter), Eriks (secretaris), Veldsema (penningmeester) en De Ruiter (lid). Clubavonden werden gehouden op de laatste dinsdag van de maand. Voorjaar 1978 ging ook het Philatelica-rondzendverkeer van start. In 1979 kwamen de leden bij elkaar in de kantine van de EGAM (later Brabantia) aan de Haven in Roden. Rond 1980 zijn er meerdere jeugdleden geweest. Omstreeks 1985 verminderde het ledental sterk; de vereniging was dan ook blij met een aantal "grijze leden" of donateurs. Eind jaren tachtig was er een nog sterkere neergang van de vereniging, zo ontbreken vanaf september 1986 verenigingsstukken en presentielijsten. Vanaf 1 oktober 1986 mocht (na een incident) de kantine van de EGAM niet langer gebruikt worden. Op 23 december 1988 meldde het bestuur (De Vries, Veldsema, Ras) aan de leden dat besprekingen om samen te gaan met de niet-officiele vereniging NVPH in Roden (onder leiding van semi-handelaar Stijfhoorn) op niets waren uitgelopen. Het opheffen van de vereniging leek nog de enige mogelijkheid, hiervoor werd een vergadering uitgeschreven op 31 januari 1989 in "Het Wilgenkatje" in de Bomenbuurt in Roden. Meerdere leden vonden het toch jammer om "De Posthoorn" op te heffen, waarna Schaafsma, Vd Velde en Vd Meulen zich bereid verklaarden een nieuw, voorlopig bestuur te vormen. Ook Oberink trad vrijwel meteen tot dit bestuur toe. Na een inventarisatie van de wensen van de leden dmv een enquete vond op 22 maart 1989 een ALV plaats, waarop de bestuursleden daadwerkelijk werden gekozen. Van de 15 aanwezigen zijn nog steeds 5 lid. Ondanks een sterke voorkeur van de leden voor de dinsdagavond als clubavond, verkoos het bestuur de eerste woensdag van de maand, met als verenigingsgebouw "De Bomenburcht" in Roden. In september 1989 ging ook het rondzendverkeer weer van start, in februari 1990 verscheen de eerste uitgave van de Nieuwsbrief. Eind 1989 kende de vereniging 60 leden. Vanwege het groeiend aantal leden bleek de bijeenkomstruimte te krap: in januari 1991 werd "Op de Helte" de nieuwe locatie (eerst een zij-zaaltje, enkele jaren later de ontvangstruimte). Op 1 januari 1995 werd de vereniging verzelfstandigd onder de nieuwe naam "FV Roden-Leek e.o.", hiervoor werden in december 1994 statuten door de notaris opgesteld. De aansluiting bij de Federatie Philatelica bleef op vrijwillige basis. Het nieuwe logo werd overigens al in september 1994 gebruikt. In 1996 vonden weer verkennende besprekingen plaats met de niet-officiele club "Winsinghhof" (de opvolger van NVPH-Roden). Pas op 1 januari 1998 kwam het tot een "fusie", waarbij de grens van 100 leden werd doorbroken. Winter en Both kwamen het bestuur versterken. Gedurende een jaar waren er twee verenigingsavonden, maar de oude avond van de groep "Winsinghhof" waarop alleen geruild/gepraat werd, trok steeds minder belangstelling en werd daarom opgeheven. Met de organisatie van de tentoonstellingen "Omnifila-91" en meerdere keren een "Noordphila" werd de naam van Roden-Leek tot ver over de grenzen bekend. "Roden-Leek" is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen en bij Samenwerkingsverband Filatelie. Het ledental bedraagt 80.
Het J. Kok Rzn. Ereteken Filatelie --------------------------------------------------- De vereniging kent het J. Kok Rzn. Ereteken Filatelie, genoemd naar het in 2002 overleden verenigingslid J. Kok uit Zuidhorn. Deze trofee kan jaarlijks worden toegekend aan een persoon, personen of een instantie die zich verdienstelijk heeft of hebben gemaakt voor de vereniging en wordt tijdens de algemene ledenvergadering uitgereikt. Leden kunnen een voordracht doen bij de Eretekencommissie, die bestaat uit de dames Van Leeuwen, Oberink en Schuitema. Sinds de instelling in 2005 is het ereteken uitgereikt aan de volgende personen: 1 maart 2006: de heer J. Schaafsma 6 april 2007: mevrouw L. Wiersma † 5 maart 2008: het echtpaar R.J. Oberink † en T. Oberink-Gaaikema 4 maart 2009: de heer I.A. van der Meulen † 3 maart 2010: de heer H.G.M. Havinga 2 maart 2011: mevrouw J. van der Wiel † 7 maart 2012: de heer W. van der Velde 6 maart 2013: posthuum uitgereikt aan de heer P. Both † 5 maart 2014: de heer J. de Ruiter 4 maart 2015: de heer B. Peeterse 2 maart 2016: mevrouw G. La Crois-van Ewijck † 1 maart 2017: de heer J. Broere 7 maart 2018: de heer K. Keuter † 6 maart 2019: de heer J.A. Gerritsen 4 maart 2020: mevrouw C. van Leeuwen 2021: wegens corona niet uitgereikt 2 maart 2022: de heer E. Paap 1 maart 2023: mevrouw C. Suiveer
De Nalatenschapscommissie --------------------------------------------- De vereniging kent een nalatenschapscommissie. Leden of hun nabestaanden die verzamelingen van de hand willen doen, kunnen daarbij ondersteuning vragen van deze commissie. De commissie bestaat uit drie leden, te weten de heren Elzinga, Meijer en Peeterse. U kunt telefonisch contact met hen zoeken of mailen De vereniging zelf doet geen aankopen.
Nieuwtjesdienst ------------------------- Hieronder vindt u vrijwel alles waarvoor u bij ons terecht kunt. De nieuwtjesdienst verzorgt de nieuwe uitgiften van PostNL, FDC's en zegels buitenland in abonnement voor het lopende kalenderjaar van januari t/m december. Thematisch materiaal in abonnement voor uw verzameling leveren wij ook. Verder ontvangt u jaarlijks een bestellijst voor aanvullingsbladen, enz. Abonnementen PostNL (tegen postkantoorprijs): - mapjes - prestigeboekjes - jaarpakket zegels - jaarpakket velletjes Abonnement FDC: - volgens uitgifte Aanvullingsbladen en ander materiaal: - DAVO Nederland (levering januari/februari) - DAVO Buitenland (levering maart/april) - Lindner - Leuchtturm - Schaubek - albums met/zonder cassette van bovengenoemde merken - filatelistische benodigdheden - catalogi: Nederland, Nederland Junior, Michel, Yvert, St. Gibbons, etc. Manco's: - postfris binnen- en buitenland, alleen in series De korting op benodigdheden op de normale winkelprijs bedraagt doorgaans 10 % Wilt u weten wanneer de DAVO-aanvullingen verschijnen, klik dan hier. Voor de Importa-supplementen klik hier. Voor een bestelling of vraag kunt u terecht op de clubavond of tijdens de openstelling van De Til in Leek. Ook kunt u mailen of bellen: 06 2159 1868 (ALLEEN op maandagmiddag of donderdagmiddag!) of schrijven: Faunalaan 6, 9301 KG Roden Het rekeningnummer van de Nieuwtjesdienst is NL11 RABO 0189 1959 32 t.n.v. FV Roden-Leek eo.
Posthuis -------------- De vereniging heeft een groot assortiment voorraden. Tijdens de clubavond kunnen leden hierin snuffelen en albums, postzegels, strookjes, boekjes, enz. tegen aantrekkelijke prijzen aanschaffen. De voorraden zijn wisselend en natuurlijk is mogelijk om een bestelling te plaatsen. Bij ons posthuis kunt u ook advies krijgen over diverse zaken die met het verzamelen te maken hebben.
Rondzendverkeer --------------------------- Als men verzamelaar is, van welk verzamelgebied ook, is altijd de vraag: "Hoe kom ik aan de ontbrekende objecten ?" Daartoe moet men de handel opzoeken, in winkels, op veilingen of op beurzen. In de filatelie zijn al vele jaren geleden rondzendorganisaties opgericht. Zegels, geplakt in boekjes, komen dan in dozen, tassen of koffertjes naar de verzamelaar toe. Het lijkt net een postorderbedrijf, maar alle zegels, brieven en dergelijke zijn nu meteen op zicht in huis. Daarom doen ook in onze vereniging veel leden hieraan mee: er zijn erg veel mogelijkheden voor heel veel verzamelgebieden, zowel op land als op thema. Er kan van alles in een zending zitten. Wel is het zo, dat wat niet verzameld wordt binnen de vereniging, ook niet aangevraagd zal worden.
De belangrijkste onderwerpen en landen die binnen onze vereniging worden verzameld zijn: - Nederland (postfris, gestempeld, brieven, enz.) - (voormalig) Nederland overzee - Duitslanden (BRD, DDR, Berlijn, Duitse Post) - Noord-Amerika - Australie en Nieuw Zeeland - Indonesie - Engeland en Engelse Gebieden - heel veel verschillende thema’s (o.a. Sport, Flora/Fauna, Scheepvaart) Jammer genoeg zijn wij niet op de hoogte van alle verzamelgebieden van onze leden, zodat de zendingen niet altijd 100% in de smaak kunnen vallen. Geef daarom vaker uw voorkeuren op; wij vragen dat dan gericht aan bij het SamenwerkingsVerband Filatelie (onze belangrijkste leverancier van boekjes). Zo zullen u en uw mede-rondzenddeelnemers nog meer plezier aan de zendingen beleven. Voor meer informatie kunt u terecht bij mevrouw C. Schuitema, De Grouw 10, 9351 LP Leek, tel. 0594 511 586. U kunt ook
mailen. Het rekeningnummer van het rondzendverkeer is NL41 RABO 0364 0176 19 t.n.v. FV Roden-Leek eo.