Ontstaansgeschiedenis van de Filatelistenvereniging Roden-Leek e.o.


Tot 1978 waren veel verzamelaars in Roden en Leek lid van de Philatelica-afdeling Het Poststuk (vroeger: Postkantoor) in Haren/Groningen met het verenigingsgebouw bij speeltuin West-End. Voorzitter in die tijd was Meijer (Meijers Koekfabriek).

In 1977 kwamen er plannen voor een eigen afdeling in Roden of Leek. Eerst organiseerde men enkele informele bijeenkomsten (in de kantine van het postkantoor in Roden?), waarna op 31 januari 1978 in cafe Scheepstra aan de Brink in Roden de oprichtingvergadering plaatsvond van "De Posthoorn". Philatelica-secretaris Glaudemans liet weten dat een of meer hoofdbestuursleden hierbij aanwezig zouden zijn.
Het eerste bestuur bestond uit Vd Honing (voorzitter), Eriks (secretaris), Veldsema (penningmeester) en De Ruiter (lid). Clubavonden werden gehouden op de laatste dinsdag van de maand.
Voorjaar 1978 ging ook het Philatelica-rondzendverkeer van start.

In 1979 kwamen de leden bij elkaar in de kantine van de EGAM (later Brabantia) aan de Haven in Roden.
Rond 1980 zijn er meerdere jeugdleden geweest.

Omstreeks 1985 verminderde het ledental sterk; de vereniging was dan ook blij met een aantal "grijze leden" of donateurs.
Eind jaren tachtig was er een nog sterkere neergang van de vereniging, zo ontbreken vanaf september 1986 verenigingsstukken en presentielijsten. Vanaf 1 oktober 1986 mocht (na een incident) de kantine van de EGAM niet langer gebruikt worden.
Op 23 december 1988 meldde het bestuur (De Vries, Veldsema, Ras) aan de leden dat besprekingen om samen te gaan met de niet-officiele vereniging NVPH in Roden (onder leiding van semi-handelaar Stijfhoorn) op niets waren uitgelopen. Het opheffen van de vereniging leek nog de enige mogelijkheid, hiervoor werd een vergadering uitgeschreven op 31 januari 1989 in "Het Wilgenkatje" in de Bomenbuurt in Roden.
Meerdere leden vonden het toch jammer om "De Posthoorn" op te heffen, waarna Schaafsma, Vd Velde en Vd Meulen zich bereid verklaarden een nieuw, voorlopig bestuur te vormen. Ook Oberink trad vrijwel meteen tot dit bestuur toe.

Na een inventarisatie van de wensen van de leden dmv een enquete vond op 22 maart 1989 een ALV plaats, waarop de bestuursleden daadwerkelijk werden gekozen. Van de 15 aanwezigen zijn nog steeds 5 lid.
Ondanks een sterke voorkeur van de leden voor de dinsdagavond als clubavond, verkoos het bestuur de eerste woensdag van de maand, met als verenigingsgebouw "De Bomenburcht" in Roden.
In september 1989 ging ook het rondzendverkeer weer van start, in februari 1990 verscheen de eerste uitgave van de Nieuwsbrief. Eind 1989 kende de vereniging 60 leden.

Vanwege het groeiend aantal leden bleek de bijeenkomstruimte te krap: in januari 1991 werd "Op de Helte" de nieuwe locatie (eerst een zij-zaaltje, enkele jaren later de ontvangstruimte).

Op 1 januari 1995 werd de vereniging verzelfstandigd onder de nieuwe naam "FV Roden-Leek e.o.", hiervoor werden in december 1994 statuten door de notaris opgesteld. De aansluiting bij de Federatie Philatelica bleef op vrijwillige basis. Het nieuwe logo werd overigens al in september 1994 gebruikt.

In 1996 vonden weer verkennende besprekingen plaats met de niet-officiele club "Winsinghhof" (de opvolger van NVPH-Roden). Pas op 1 januari 1998 kwam het tot een "fusie", waarbij de grens van 100 leden werd doorbroken. Winter en Both kwamen het bestuur versterken.
Gedurende een jaar waren er twee verenigingsavonden, maar de oude avond van de groep "Winsinghhof" waarop alleen geruild/gepraat werd, trok steeds minder belangstelling en werd daarom opgeheven.

Met de organisatie van de tentoonstellingen Omnifila en Noordphila werd de naam van Roden-Leek tot ver over de grenzen bekend.

"Roden-Leek" is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen en bij Samenwerkingsverband Filatelie.
Het ledental bedraagt 80.